EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Prevádzky: Bratislava, Nové Zámky, Piešťany, Turčianske Teplice, Ružomberok, Trebišov, Košice, Levice
Email: PeterHrdina@eurofins.sk
Web: www.eurofins.sk
Telefón: +421 907 724 081
Región: západoslovenský

EUROFINS BEL/NOVAMANN patrí na slovenskom trhu ale aj európskom i svetovom k popredným laboratóriam poskytujúcich služby v oblasti životného prostredia. Ponúkame a sme schopní splniť náročné požiadavky našich zákazníkov v oblasti životného prostredia.

Divízia skúšobných laboratórií je akreditovaná SNAS (Slovenský národný akreditačný systém) pre vykonávanie fyzikálno-chemických rozborov vôd, zemín, kalov a odpadov. Rozsah skúšok zabezpečuje stanovenia určené jednotlivými legislatívnymi predpismi (normy pre jednotlivé druhy vôd a kalov, vyhlášky o odpadoch a ekologických auditoch a pod.). Sú zabezpečené akreditované odbery vzoriek a posudková činnosť pri nakladaní s odpadmi.

Ponúkame chemicko-analytické rozbory v mnohých typoch materiálov:
· voda - pitná, minerálna, bazénová, povrchová, podzemná, odpadová voda
· pevné materiály - zeminy, pôdy, rašeliny, komposty, horniny, nerastné suroviny
· odpady - na skládkovanie, využitie odpadov - zásypy na povrchu terénu, spaľovanie
· ovzdušie - pracovné prostredie, pôdny vzduch

V oblasti pracovného prostredia poskytuje naša spoločnosť nasledovné služby:

Objektivizácia fyzikálnych faktorov:
· meranie a hodnotenie hluku v pracovnom prostredí a v životnom prostredí
· spracovanie hlukových máp v pracovnom prostredí
· meranie vibrácií, vibrácie prenášané na ruky, vibrácie prenášané na celé telo
· meranie denného a umelého osvetlenia
· objektivizácia mikroklimatických podmienok v prostredí, objektivizácia tepelno - vlhkostnej mikroklímy, meranie prvkov mikroklímy podľa platnej legislatívy

Objektivizácia chemických, karcinogénnych a ostatných faktorov:
· objektivizácia pevných aerosólov, osobné odbery, stacionárne odbery
· objektivizácia chemických faktorov podľa požiadaviek zákazníka (amoniak, formaldehyd, izokyanáty, glykoly a iné podľa požiadavky)
· objektivizácia prchavých zložiek organických látok - (alifatické a aromatické uhľovodíky, aldehydy, ketóny, alkoholy, estery, étery, chlórované uhľovodíky, a iné podľa požiadavky)
· objektivizácia kovov (mangán, chróm, nikel, olovo, ortuť a iné podľa požiadavky)
· monitorovanie koncentrácií toxických plynov a pár v okolitom vzduchu (oxid uhličitý, uhoľnatý, dusičitý, dusnatý, siričitý; sírovodík, chlór a horľavé plyny - metán)
· meranie ozónu
· vnútorné prostredie budov - objektivizácia podmienok

Objektivizácia biologických faktorov:
· kontrola účinnosti sterilizačných prístrojov bioindikátormi (sterilizátory, horúcovzduchové sterilizátory)
· stery z prostredia (kvalitatívne, kvantitatívne)
· mikrobiologická kontrola účinnosti dezinfekčných roztokov
· stanovenie počtu sedimentujúcich mikróbov v ovzduší
· odber vzoriek odberovým bioimpactorom a vyhodnotenie mikrobiologických paramterov

Vykonávame akreditované odbery vzoriek vôd, kalov, pôd, zemin a ostatných komodít, akreditované odbery vzoriek pracovného prostredia, poradenská a konzultačná činnosť.