Avekol, spol. s r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Komenského 2222/27, 010 01 Žilina
Email: avekol@avekol.sk
Web: www.avekol.sk
Telefón: +421 911 050 421, +421 41 763 3037
Región: stredoslovenský

Spoločnosť Avekol, spol. s r.o.

- je akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa normy ISO/IEC 17025/2005 – osvedčenie číslo Reg. No. 483/S -344 a disponuje všetkými potrebnými odbornými spôsobilosťami k svojej činnosti.

Vykonáva akreditované meranie:
- hluku v životnom prostredí (vonkajšie aj vnútorné prostredie, monitoring),
- expozície hluku v pracovnom prostredí,
- expozície vibráciám v pracovnom prostredí,
- vibrácií vo vnútornom prostredí budov,
- vloženého útlmu bariér,
- akustických vlastností vozoviek,
- nepriezvučnosti stavebných konštrukcií.

Poskytuje aj ďalšie služby:
- vypracovanie hlukových štúdií s tvorbou hlukových máp,
- vypracovanie strategických hlukových máp a akčných plánov,
- hodnotenie dopadov na životné prostredie a na zdravie ľudí,
- možnosť identifikácie zdrojov hluku akustickou kamerou,
- vypracovanie návrhov protihlukových opatrení a ich realizáciu.