Audit OPP

Identifikácia stavu OPP na prevádzke spoločnosti s návrhom opatrení na jeho zosúladenie s právnymi predpismi v oblasti ochrany pred požiarmi.


Turček, s.r.o., Hlavná ulica 4, 952 01 Vráble
Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, revízie zdvíhacích zariadení, bezpečnostné značky, hasiaca technika.
www.turceksro.sk


MIVEX 3M, s.r.o., Tyršova 1709/16, 066 01 Humenné
Komplexný balík služieb v oblasti: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovná zdravotná služba, ochrana pred požiarmi, ochrana osobných údajov.
www.mivex3m.sk


RESPONS s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
Komplexné riešenia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarmi, civilnú ochranu, osobné ochranné pracovné pomôcky.
www.respons.sk


Ing. Vladimír Pelecháč BOZP a OPP, Priebežná 486/4, 031 04 Liptovský Mikuláš
Bezpečnostnotechnická služba, bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany, audit OPP a BOZP, zavádzanie a udržiavanie systémov ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001.
www.bozpel.wbl.sk


Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava
Komplexné služby v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci, poskytovania prvej pomoci, ochrany pred požiarmi a pracovných zdravotných služieb.
www.ibp.sk


ZBP s.r.o., Svätoplukova 1240/4, 957 04 Bánovce nad Bebravou
Poskytujeme komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.
www.bezpecnostpripraci.sk


Ing. Jaroslav Králik - PO a BOZP služby, Alžbetin Dvor 717, 900 42 Miloslavov
Komplexné ochranné a preventívne služby v nasledovných oblastiach: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana
www.pobpsluzby.sk


ENVIFORM a.s.–organizačná zložka, Jantárová 30, 040 01 Košice
Služby BOZP, OPP, školenie v oblasti BOZP, OPP a environmentu, systémy riadenia podľa ISO 14001, ISO 45001, podnikový ekológ, chemické látky, dendrologický prieskum.
www.enviform.sk


Ing. Miroslav Vrabec, 976 53 Drábsko 68
Služby v oblastiach: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - BOZP, ochrana pred požiarmi - OPP, koordinácia bezpečnosti na stavenisku.
www.vrabec.biz


BOZPO AGENCY s.r.o., Radlinského 471, 955 01 Topoľčany.
Poskytujeme komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi na Slovensku dodávateľským spôsobom.
www.bozpo.sk


ESSET, s.r.o., Muškátová 5, 040 11 Košice
Služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, prevencie závažných priemyselných havárií, prípravou na certifikáciu systémov ISO.
www.esset.sk


MiZaPO, s.r.o., Tulská 2238/3, 960 01 Zvolen
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej zdravotnej služby a civilnej ochrany.
www.mizapo.sk