Audit BOZP

Komplexné posúdenie jestvujúceho stavu BOZP vo firme s návrhom opatrení na jeho zosúladenie s právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


Transportexpert s.r.o., Sokolská 84, 960 01 Zvolen
Komplexné služby v oblasti bezpečnosti pri práci, ochrane pred požiarmi a civilnej ochrany, znalecké úkony v oblasti doprava a cestné vozidlá.
www.transportexpert.sk


Ing. Terézia Oreničová - BOZPORT, Nová 427, 076 14 Michaľany
Hlavnými činnosťami firmy sú služby: bezpečnosť práce, požiarna ochrana, výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby, predaj hasiacich prístrojov.
www.bozport.sk


ASF FENIX SECURITY s.r.o., Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
Služby v BOZP a PO, koordinácia bezpečnosti na stavenisku, pracovná zdravotná služba, odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie), strážna služba, detektívna služba.
www.fenix-security.sk


OHSAS, s.r.o., Žitavská 22/1, 952 01 Vráble
Služby pre oblasti bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), ochrana pred požiarmi (OPP), revízie vyhradených technických zariadení (VTZ), audity (BOZP, OPP, stroje).
www.ohsas.sk


SAFE WORK-BTS.SK, s.r.o., Švermova 5, 977 01 Brezno
Bezpečnostno-technická služba, autorizovaný bezpečnostný technik, požiarna prevencia, technik a špecialista požiarnej ochrany, školenia BOZP a OPP , civilná ochrana.
www.safework-bts.sk


KRIŠKO s.r.o., Kanašská 243/6, 082 16 Fintice
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, pracovná zdravotná služba, kontrola a servis hasiacej techniky a požiarných uzáverov, plnenie fliaš CO2.
www.krisko.biz


ABeP, s.r.o., Havrania 2156/7, 949 01 Nitra
Koordinátor bezpečnosti na stavbe, komplexné služby pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zabezpečenie protipožiarnej ochrany, školenia BOZP.
www.abep.sk


PoBeZdra, s.r.o., Jedlikova 5, 010 15 Žilina
Kompletné služby v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, poradenstvo v oblasti ochrany zdravia a školenia prvej pomoci.
https://pobezdra-sk.webnode.sk


Ing. Miroslav Pecha - BTS, K. Mikszátha 6, 979 01 Rimavská Sobota
Služby v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi a kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov.
www.bts-rs.sk


B.P.O. s.r.o., Arménska 4, 821 07 Bratislava 214
Služby v oblasti BOZP, pracovnej zdravotnej služby, OPP, prevencii havárií, ADR, civilnej ochrany a odpadového hospodárstva.
www.bpo.sk


SAFETY SOLUTION s.r.o., Javorová 642/2, 949 01 Nitra
Školenia a kurzy BOZP a OPP, poradenstvo BOZP a OPP, koordinácia BOZP na stavenisku, revízie vyhradených technických zariadení.
www.safetysolution.sk


MIOMED s.r.o., Mýtna 28, 811 07 Bratislava
Kompletná odborná poradenská službu pre zamestnávateľov v oblasti ochrany zdravia pri práci, BOZP a ochrany pred požiarmi.
www.miomed.sk