Audit BOZP

Komplexné posúdenie jestvujúceho stavu BOZP vo firme s návrhom opatrení na jeho zosúladenie s právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.Západoslovenský regiónNOMI Group s.r.o., Zákostolská 305, 922 07 Veľké Kostoľany
Bezpečnostnotechnické služby, audit BOZP a PO, vypracovanie technickej dokumentácie, evidencia VTZ, analýza úrazu a nebezpečnej udalosti, prevádzkové predpisy.
www.nomigroup.sk


BOZP Profi, s.r.o., Topoľčianska 1, 851 05 Bratislava - Petržalka
Bezpečnostnotechnická služba, audit BOZP, školenia BOZP, koordinácia bezpečnosti na stavenisku, technik požiarnej ochrany, poradenstvo OPP.
www.bozpprofi.sk


SAFETY SOLUTION s.r.o., Javorová 642/2, 949 01 Nitra
Školenia a kurzy BOZP a OPP, poradenstvo BOZP a OPP, koordinácia BOZP na stavenisku, revízie vyhradených technických zariadení.
www.safetysolution.sk


RESPONS s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
Komplexné riešenia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarmi, civilnú ochranu, osobné ochranné pracovné pomôcky.
www.respons.sk


ABeP, s.r.o., Havrania 2156/7, 949 01 Nitra
Koordinátor bezpečnosti na stavbe, komplexné služby pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zabezpečenie protipožiarnej ochrany, školenia BOZP.
www.abep.sk


OHSAS, s.r.o., Žitavská 22/1, 952 01 Vráble
Služby pre oblasti bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), ochrana pred požiarmi (OPP), revízie vyhradených technických zariadení (VTZ), audity (BOZP, OPP, stroje).
www.ohsas.sk


ASF FENIX SECURITY s.r.o., Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
Služby v BOZP a PO, koordinácia bezpečnosti na stavenisku, pracovná zdravotná služba, odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie), strážna služba, detektívna služba.
www.fenix-security.sk