Audit BOZP

Komplexné posúdenie jestvujúceho stavu BOZP vo firme s návrhom opatrení na jeho zosúladenie s právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.Východoslovenský regiónIng. Terézia Oreničová - BOZPORT, Nová 427, 076 14 Michaľany
Hlavnými činnosťami firmy sú služby: bezpečnosť práce, požiarna ochrana, výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby, predaj hasiacich prístrojov.
www.bozport.sk


BTS-PO, s.r.o., Rumanova 22, 080 01 Prešov
Komplexné služby v oblasti BOZP, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, pracovnej zdravotnej služby, bezpečnostný poradca ADR, kontroly detských ihrísk.
www.btspo.sk


KRIŠKO s.r.o., Kanašská 243/6, 082 16 Fintice
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, pracovná zdravotná služba, kontrola a servis hasiacej techniky a požiarných uzáverov, plnenie fliaš CO2.
www.krisko.biz