Audit BOZP

Komplexné posúdenie jestvujúceho stavu BOZP vo firme s návrhom opatrení na jeho zosúladenie s právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.Bratislavský regiónRESPONS s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
Komplexné riešenia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarmi, civilnú ochranu, osobné ochranné pracovné pomôcky.
www.respons.sk


BOZP Profi, s.r.o., Topoľčianska 1, 851 05 Bratislava - Petržalka
Bezpečnostnotechnická služba, audit BOZP, školenia BOZP, koordinácia bezpečnosti na stavenisku, technik požiarnej ochrany, poradenstvo OPP.
www.bozpprofi.sk


MIOMED s.r.o., Mýtna 28, 811 07 Bratislava
Kompletná odborná poradenská službu pre zamestnávateľov v oblasti ochrany zdravia pri práci, BOZP a ochrany pred požiarmi.
www.miomed.sk


B.P.O. s.r.o., Arménska 4, 821 07 Bratislava 214
Služby v oblasti BOZP, pracovnej zdravotnej služby, OPP, prevencii havárií, ADR, civilnej ochrany a odpadového hospodárstva.
www.bpo.sk