Audit BOZP

Komplexné posúdenie jestvujúceho stavu BOZP vo firme s návrhom opatrení na jeho zosúladenie s právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.Stredoslovenský regiónPoBeZdra, s.r.o., Jedlikova 5, 010 15 Žilina
Kompletné služby v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, poradenstvo v oblasti ochrany zdravia a školenia prvej pomoci.
https://pobezdra-sk.webnode.sk


RESPONS s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
Komplexné riešenia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarmi, civilnú ochranu, osobné ochranné pracovné pomôcky.
www.respons.sk


Ing. Miroslav Pecha - BTS, K. Mikszátha 6, 979 01 Rimavská Sobota
Služby v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi a kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov.
www.bts-rs.sk


SAFE WORK-BTS.SK, s.r.o., Švermova 5, 977 01 Brezno
Bezpečnostno-technická služba, autorizovaný bezpečnostný technik, požiarna prevencia, technik a špecialista požiarnej ochrany, školenia BOZP a OPP , civilná ochrana.
www.safework-bts.sk


Transportexpert s.r.o., Sokolská 84, 960 01 Zvolen
Komplexné služby v oblasti bezpečnosti pri práci, ochrane pred požiarmi a civilnej ochrany, znalecké úkony v oblasti doprava a cestné vozidlá.
www.transportexpert.sk