Ateliér Dobrucká, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Dolnohorská 102, 949 01 Nitra
Email: adobrucka@gmail.com
Web: www.atelier-dobrucka.sk
Telefón: +421 37 65 11 209, 0905 505 665
Región: západoslovenský

Tvorba krajiny a zelenej infraštruktúry je nutnosť, ale i umelecká tvorba, preto sa snažíme o kvalitné i originálne riešenia. Kvalitné riešenia prinášajú cielené návrhy na podporu ŽP, adaptáciu územia na klimatické zmeny, ochranu prírody i vody, ekostabilizačné opatrenia i návrhy na podporu kvality života a rozvoj zelene v sídle. Nezáleží na tom, aký veľký priestor tvoríme, pri práci vždy dbáme na harmóniu,vzťahové súvislosti, kultúrno-historické hodnoty a potreby danej komunity. Odmenou za naše úsilie boli viaceré nominácie a ocenenia: CEZAAR 2013 za regeneráciu verejných priestranstiev v Palárikove, Cena ZUUPS 2013 - Cena za urbanizmus za rozvoj územia Mikroregiónu Radošinka i Cena ZUUPS 2017 za návrhy na využitie rekreačných lesov mesta Poprad pre jeho územný a rekreačný rozvoj. Sme krajinno-architektonická kancelária, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Kredibilita našej spoločnosti je deklarovaná certifikátom Bisnode AAA s medzinárodným presahom.

V oblasti hodnotenia a manažmentu krajiny a zelene poskytujeme komplexné riešenia pre:
· krajinnú architektúru a urbanizmus,
· územnoplánovacie podklady a krajinno-urbanistické štúdie,
· krajinárske štúdie a plány,
· podporu ekosystémových služieb,
· adaptačné opatrenia na zmenu klímy,
· ochranu vody a zadržiavanie vody v území,
· dokumenty ochrany prírody a krajiny,
· vízie rozvoja zelenej infraštruktúry a pasport zelene,
· regeneráciu sídiel a plochy pre náhradné výsadby,
· dokumenty starostlivosti o dreviny,
· dendrologický prieskum,
· manažment krajiny a zelene,
· odborné poradenstvo v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry,
· projektová činnosť.