AQUIFER s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Bleduľová 66, 841 08 Bratislava
Email: aquifer@aquifer.sk
Web: www.aquifer.sk
Telefón: +421 905 443 830
Región: Bratislava

AQUIFER s.r.o. je spoločnosť pôsobiaca v oblasti životného prostredia. Je tvorená tímom pracovníkov pripravených komplexne riešiť ekologické problémy svojich zákazníkov.

Spoločnosť vykonáva konzultačné služby, ekologické audity, rizikové analýzy a inžiniering, hodnotenie vplyvu činnosti na životné prostredie (EIA), realizuje projekčnú činnosť a prieskumné práce (hydrogeologického a inžinierskogeologického charakteru, geologicky prieskum životného prostredia, geofyzikálny prieskum, atmogeochemický prieskum, radónový prieskum), monitorovanie geologických faktorov životného prostredia (monitorovanie a vzorkovanie podzemných vôd a povrchových vôd, zisťovanie kvality vody IN SITU prenosným analyzátorom, monitorovanie kvality zemín), sanácia podzemných vôd a horninového prostredia, poradenská činnosť v odpadovom hospodárstve, vyhodnocovaciu a kontrolnú činnosť .

Na základe zhodnotenia dosiahnutých výsledkov v etapách o prieskumných prácach a ekologických štúdií navrhuje vhodné sanačné postupy na odstránenie znečistenia, realizuje samotné sanácie podzemných vôd a zemín (kontaminovaných hlavne organickými látkami -ropné látky, chlórované uhľovodíky, aromatické uhľovodíky a pod).