Analýzy odpadov, kalov a kompostov

Laboratórne analýzy odpadov, kalov a kompostov, meracia a diagnostická technika


EKOHYDROGEO spol. s r.o., Čapkova 2, Bratislava
Inžinierska geológia, hydrogeológia, studne, ekológia, práce v oblasti životného prostredia, sanácie environmentálnych záťaží, monitoring zložiek životného prostredia.
www.ehg.sk


EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice - Nad Jazerom
Fyzikálno - chemické analýzy vôd, odpadov a zemín, meranie hluku v pracovnom prostredí.
www.ekolab.sk


EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Meranie fyzikálnych a chemických faktorov v životnom a pracovnom prostredí. Analýzy vôd, odpadov, kalov a zemín. Odborné posudky v oblasti odpadov.
www.eurofins.sk


ALS Slovakia s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Služby v oblasti chemických, rádiochemických, biologických a fyzikálních meraní a analýz (vody, odpadové vody, kaly, sedimenty, odpady...).
www.alsglobal.sk


ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok
Materiálové a energetické využitie odpadu v procese výroby cementu (popolček, škvara, ropné a priemyselné kaly, nerecyklovateľný odpad a iné). Laboratórne služby.
www.ecorec.sk


INGEO – ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina
Rozbory vôd, odpadov, pôdy, kalov a zemín. Monitoring skládok odpadov. Mechanika zemín. Hodnotenie zložiek životného prostredia, EIA.
www.ingeo-envilab.sk


PETROLAB s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava
Analýzy ropných odpadov a odpadov kontaminovaných ropnými látkami s návrhom spôsobu ich legálnej likvidácie, fyzikálno-chemické vlastností rafinérskych produktov.
www.petrolab.sk


LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
Chemické a fyzikálno-chemické skúšanie vôd (pitných, povrchových, podzemných, odpadových a vôd na kúpanie), vodných výluhov, odpadov, kalov, zemín, kompostov.
www.labeko.sk