AGADEX s.r.o.

Adresa: Južná trieda 74, 040 01 Košice
Email: agadex@agadex.sk
Web:www.agadex.sk
Telefón: 0903 650 480
Región: Východoslovenský

Popis činnosti:Súpis odpadov na mieste vzniku z činnosti objednávateľa, pôvodcu odpadov. Kategorizácia odpadov pôvodcu podľa vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Spracovanie dokumentácie – Prevádzkový poriadok pre manipuláciu a zhromažďovanie nebezpečných odpadov a ostatných odpadov. Spracovanie dokumentácie – Plán opatrení v prípade havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom. Určenie miest nakladania a zhromažďovania odpadov. Vedenie evidencie odpadov v aktuálnom roku.Kontrola dodržiavania povinností pôvodcu odpadov s periodicitou raz mesačne. Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za aktuálny rok.