ADONIS CONSULT, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Eisnerova 58/2, 841 07 Bratislava
Email:v.kocvara@gmail.com
Web: www.adonisconsult.sk
Telefón: 0904 591 037
Región: Bratislava

Spoločnosť ADONIS CONSULT, s.r.o.vznikla v roku 2004 s cieľom poskytovať svojím klientom environmentálne konzultačné služby na vysokej odbornej úrovni. V prvých rokoch sme sa na trhu presadzovali hlavne v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), postupne sme ponuku svojich služieb rozšírili aj na oblasť environmentálneho poradenstva, spracovania územno-plánovacích podkladov a expertných štúdii a priemyselnej ekológie.

Zameriavame sa na komplexné riešenia pre:
Environmentálne poradenstvo:
· posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA/SEA,
· IPKZ – Integrovaná prevencia a kontrola znečistenia,
· environmentálny audit a due dilligence,
· spracovanie územno-plánovacích podkladov,
· konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia,
· vypracovanie dendrologických posudkov,
· environmentálny monitoring.

Environmentálny manažment:
· environmentálny manažment podnikov (odpady, vody a ovzdušie)
· budovanie a zavádzanie manažérskych systémov.

Environmentálne plánovanie:
· krajinno-ekologické štúdie, ÚSES,
· spracovanie mapových údajov pomocou GIS.