Katalóg firiem

Dokumenty, posudzovania, prieskumy
Dokumenty starostlivosti o dreviny - Dokumenty starostlivosti o chránené územia - Krajinné plánovanie a dokumenty USES - Botanické a zoologické prieskumy a monitoring - Dendrologický a tomografický prieskum - Environmentálny dozor stavby - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA, SEA - Posudky ovzdušiePosudky odpadyEnvironmentálny audit


Merania, analýzy, rozbory
Meranie emisií zdrojaMonitoring kvality ovzdušia (imisie) - Rozptylové štúdieMeranie hluku a vibráciíHlukové štúdie - Meranie prašnosti a chemických škodlivínMeranie osvetlenia a mikroklímyMeranie azbestu a elektromagnetického poľa - Meranie ionizujúceho žiarenia - Rozbory vody - Analýzy odpadov, kalov a kompostovMonitoring skládky odpadovSkúšky tesnosti


Environmentálny manažment a software
Outsourcing vodného hospodárstva - Outsourcing odpadového hospodárstva - Outsourcing ochrany ovzdušiaNakladanie s chemickými látkami REACH - Integrované povoľovanie IPKZ - Certifikácia ISO 14001 - Prevencia závažných priemyselných havárií ZPHZodpovednosť za environmentálnu škoduBezpečnostný poradca ADR - Environmentálne školeniaEnvironmentálny software - Environmentálne poradenstvo


Geológia
Ložisková geológia - Hydrogeológia - Inžinierska geológia - Environmentálna geológia - Radónový prieskumStudne - Sanácia geologického prostredia


Vodovody, kanalizácie a nakladanie s vodami
Havarijná služba vodovod, kanalizáciaČistenie kanalizácie - Trasovanie vodovodu a kanalizácie - Vývoz žumpyDekontaminácia vodyČistenie lapačov tukovČistenie odlučovačov ropných látokČistiarne odpadových vôd - Odlučovače tukov a ropných látok - Jímky, septiky a žumpyProjekt vodnej stavby

Čistiace, sanačné a likvidačné práce
Odstránenie azbestu - Čistenie priemyselných podláhČistenie nádržíČistenie fasád - Demolačné práce - Skartácia dokumentov a dátových nosičov


Zber a preprava odpadov
Zberné dvory - Zberne odpadovZber a spracovanie starých vozidiel - Zber a recyklácia stavebných odpadov - Zber kuchynského odpaduZber použitého kuchynského olejaZber a spracovanie elektroodpadu - Odpadové hospodárstvo pre obceOdpadové hospodárstvo pre firmy - Kontajnery na odpad a nebezpečné látky


Zhodnocovanie odpadov
Spracovanie kuchynského odpaduSpracovanie použitého kuchynského olejaZber a spracovanie elektroodpadu - Zber a spracovanie starých vozidielZber a recyklácia stavebných odpadov - Recyklácia plastov - Recyklácia pneumatík a gumyRecyklácia káblov - Recyklácia skla - Recyklácia papiera a lepenky - Recyklácia textilu a šatstva - Recyklácia olejov a regenerácia rozpúšťadiel


Zneškodňovanie odpadov
Dekontaminácia zemín a odpadovFyzikálno–chemická úprava odpadov - Skládky odpadovSpaľovne odpadov


Energetické hodnotenia a poradenstvo
Energetický auditEnergetický certifikát - Termovízne meranieEnergetická služba Energetický manažment - Solárne systémyTepelné čerpadlá


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovná zdravotná služba
Audit BOZPKoordinácia bezpečnosti (BOZP) na stavenisku - Bezpečnostnotechnická služba BTSPracovná zdravotná službaŠkolenia BOZP - Poradenstvo BOZP


Ochrana pred požiarmi - OPP
Audit OPPTechnik požiarnej ochrany - Špecialista požiarnej ochranyŠkolenia OPP - Poradenstvo OPP__