Register firiem

Dokumenty, posudzovania, prieskumy
Dokumenty starostlivosti o dreviny - Dokumenty starostlivosti o chránené územia - Dokumenty USES - Krajinno-ekologické plányBotanické a zoologické prieskumy - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA, SEA - Posudky ovzdušiePosudky odpadyEnvironmentálny audit


Merania, analýzy, rozbory
Meranie emisií zdrojaMonitoring kvality ovzdušia (imisie) - Rozptylové štúdieMeranie hluku a vibráciíHlukové štúdie - Meranie prašnosti a chemických škodlivínMeranie osvetlenia a mikroklímyMeranie azbestu a elektromagnetického poľa - Meranie ionizujúceho žiarenia - Rozbory vody - Analýzy odpadov, kalov a kompostovMonitoring skládky odpadovSkúšky tesnosti


Environmentálny manažment a software
Outsourcing vodného hospodárstva - Outsourcing odpadového hospodárstva - Outsourcing ochrany ovzdušiaOutsourcing ochrany prírodyNakladanie s chemickými látkami REACH - Integrované povoľovanie IPKZ - Certifikácia ISO 14001 - Prevencia závažných priemyselných havárií ZPHZodpovednosť za environmentálnu škoduBezpečnostný poradca ADR - Dotačný manažmentEnvironmentálne školeniaEnvironmentálny software - Environmentálne poradenstvo - Odpady–osoby na autorizáciu


Geológia
Ložisková geológia - Hydrogeológia - Inžinierska geológia - Environmentálna geológia - Radónový prieskumMechanika zemín - Studne - Sanácia geologického prostredia

Čistiace, sanačné a likvidačné práce
Odstránenie azbestu - Špeciálne čistiace práceSanácia vlhkosti - Demolačné práce - Demontáž technologických celkov - Skartácia dokumentov a dátových nosičov


Vodovody, kanalizácie a nakladanie s vodami
Havarijná služba voda, kanalizáciaPrevádzkovanie vodovodov a kanalizáciíDezinfekcia vodovodov, nádrží a studníČistenie kanalizácie - Monitoring a opravy kanalizácieTrasovanie vodovodu a kanalizácie - Tlaková skúška potrubia - Vývoz žumpyDekontaminácia vodyČistiarne odpadových vôd - Odlučovače tukov a ropných látok - Jímky, septiky a žumpyProjekt vodnej stavby


Zber a preprava odpadov
Zberné dvory - Zberne odpadovZber a spracovanie starých vozidiel - Zber a recyklácia stavebných odpadov - Zber kuchynského odpaduZber a spracovanie elektroodpadu - Zber komunálneho odpaduZber a odvoz odpadu z činnosti - Komunálna technika - Kontajnery na odpad a nebezpečné látky - Havarijné súpravy a záchytné vane


Zhodnocovanie odpadov
Zber a spracovanie elektroodpadu - Zber a spracovanie starých vozidielZber a recyklácia stavebných odpadov - Recyklácia plastov - Recyklácia pneumatík a gumyRecyklácia káblov - Recyklácia kovového odpaduRecyklácia skla - Recyklácia papiera a lepenky - Recyklácia textilu a šatstva - Recyklácia olejov a regenerácia rozpúšťadiel


Zneškodňovanie odpadov
Dekontaminácia zemín a odpadovFyzikálno–chemická úprava odpadov - Skládky odpadovSpaľovne odpadov__