Katalóg firiem

Čistiace, sanačné a likvidačné práce
Odstránenie azbestu - Špeciálne čistiace práceSanácia vlhkosti - Demolačné práce - Demontáž technologických celkov - Skartácia dokumentov a dátových nosičov


Vodovody, kanalizácie a nakladanie s vodami
Havarijná služba voda, kanalizáciaPrevádzkovanie vodovodov a kanalizáciíČistenie kanalizácie - Monitoring a opravy kanalizácieTrasovanie vodovodu a kanalizácie - Vývoz žumpyDekontaminácia vodyČistiarne odpadových vôd - Odlučovače tukov a ropných látok - Jímky, septiky a žumpyProjekt vodnej stavby


Zber a preprava odpadov
Zberné dvory - Zberne odpadovZber a spracovanie starých vozidiel - Zber a recyklácia stavebných odpadov - Zber kuchynského odpaduZber a spracovanie elektroodpadu - Zber komunálneho odpaduZber a odvoz odpadu z činnosti - Komunálna technika - Kontajnery na odpad a nebezpečné látky - Kompostéry a hygienizačné kontajnéry


Zhodnocovanie odpadov
Zber a spracovanie elektroodpadu - Zber a spracovanie starých vozidielZber a recyklácia stavebných odpadov - Recyklácia plastov - Recyklácia pneumatík a gumyRecyklácia káblov - Recyklácia kovového odpaduRecyklácia skla - Recyklácia papiera a lepenky - Recyklácia textilu a šatstva - Recyklácia olejov a regenerácia rozpúšťadiel


Zneškodňovanie odpadov
Dekontaminácia zemín a odpadovFyzikálno–chemická úprava odpadov - Skládky odpadovSpaľovne odpadov__