Katalóg firiem

Dokumenty, posudzovania, prieskumy
Dokumenty starostlivosti o dreviny - Dokumenty starostlivosti o chránené územia - Krajinné plánovanie a dokumenty USES - Botanické a zoologické prieskumy a monitoring - Dendrologický a tomografický prieskum - Environmentálny dozor stavby - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA, SEA - Posudky ovzdušiePosudky odpadyEnvironmentálny audit


Merania, analýzy, rozbory
Meranie emisií zdrojaMonitoring kvality ovzdušia (imisie) - Rozptylové štúdieMeranie hluku a vibráciíHlukové štúdie - Meranie prašnosti a chemických škodlivínMeranie osvetlenia a mikroklímyMeranie azbestu a elektromagnetického poľa - Meranie ionizujúceho žiarenia - Rozbory vody - Analýzy odpadov, kalov a kompostovMonitoring skládky odpadovSkúšky tesnosti


Environmentálny manažment a software
Outsourcing vodného hospodárstva - Outsourcing odpadového hospodárstva - Outsourcing ochrany ovzdušiaOutsourcing ochrany prírodyNakladanie s chemickými látkami REACH - Integrované povoľovanie IPKZ - Certifikácia ISO 14001 - Prevencia závažných priemyselných havárií ZPHZodpovednosť za environmentálnu škoduBezpečnostný poradca ADR - Dotačný manažmentEnvironmentálne školeniaEnvironmentálny software - Environmentálne poradenstvo


Geológia
Ložisková geológia - Hydrogeológia - Inžinierska geológia - Environmentálna geológia - Radónový prieskumStudne - Sanácia geologického prostredia



__